Deprecated: Optional parameter $puh declared before required parameter $markkinointi is implicitly treated as a required parameter in /home/hiitolaf/public_html/funktiot/kayttaja.php on line 130
Hiitolan Pitäjäsivut

  Hiitola-säätiö

  Teksti: Hiitola-Säätiö/Hallitus
  Toimittanut: Silja Iltanen/Raimo Hannukainen

  Säätiön perustaminen

  Suomen hallitus jätti eduskunnalle syksyllä 1947 esityksen laiksi Neuvostoliitolle pakkoluovutettujen lakkautettujen kuntien asioiden selvittämiseksi ja mahdollisten varojen järjestämiseksi. Hiitolan kunnan hoitokunta päätti kutsua julkisen kokouksen Poriin 28.6.1947. Tarkoituksena oli mitä ilmeisimmin järjestellä asiat niin, että mahdollisesti käyttöön jääneillä rahoilla voitaisiin tukea Hiitolaista kulttuuria ja evakkoon joutunutta väestöä. Kokouksen osanottajat päättivät perustaa säätiön. Neuvostoliiton kiellettyä luovutetun alueen nimien käyttämisen tuli säätiön nimeksi Hiisi-säätiö. Peruspääoma oli vanhaa rahaa 818 000 markkaa.

  Säätiölle laadittiin säännöt, jotka Oikeusministeriö hyväksyi 17.12.1947. Silloin säätiöt olivat oikeusministeriön valvonnan alaisuudessa. Säätiörekisteriin Hiitola-säätiö merkittiin 10.4.1948.

  Perustajista ja ensimmäisistä hallintohenkilöistä löytyy tietoja Kurkijoen kihlakunnan historiasta ja professori Leo Paukkusen kirjasta Hiitolaiset uusille asuinsijoille. Hiitolan internetsivuilta löytyy tietoa säätiön kustantamista kirjoista. Hiitolan pitäjäsivuilta voi myös tilata kaikkia kirjoja. Säätiö tukee edelleen kirjojen hintaa niin että ne ovat tilaajalle edullisia. Hintaan lisätään postituskulut.

  Säätiö tänään

  Vuonna 1947 hyväksytyt säännöt olivat voimassa vuoteen 1997 asti. 50-vuotisjuhlakokouksessa säännöt uusittiin vastaamaan nykyisiä tarpeita. Säätiön tarkoitusperiä ei kuitenkaan muutettu. Jo hieman aikaisemmin kaikkien säätiöiden valvonta oli siirretty patentti- ja rekisterihallitukselle. Valvonta muuttui merkittävällä tavalla tarkemmaksi. Sääntöjen uusimisen yhteydessä ehkä merkittävin muutos oli nimen muuttaminen Hiitola-säätiöksi. Viimeisin sääntöuudistus on rekisteröity PRH:ssa 20.4.2023. Säännöt ovat 1.12.2015 voimaan astuneen uudistuneen säätiölain mukaiset.

  Säätiön asioita hoitaa ja toiminnasta vastaa ja sitä edustaa säätiön hallitus sekä hallintoneuvosto. Kaikkien hallintoon kuuluvien henkilöiden on oltava Hiitolassa vuonna 1939 henkikirjoitettuja henkilöitä tai heidän jälkeläisiään suoraan alenevassa polvessa.

  Hallituksen puheenjohtajana on vuodesta 2015 alkaen toiminut Markku Paukkunen (Luvia), varapuheenjohtaja on Ulla Suontausta (Kankaanpää). Muut hallituksen jäsenet ovat Leena Ahokas (Ulvila), Juhani Lukka (Ulvila), Jukka Sämpi (Ulvila) ja Silja Iltanen (Ulvila). Hallituksen sihteerinä ja säätiön asiamiehenä toimii Raimo Hannukainen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on Kimmo Collander (Kirkkonummi), varapuheenjohtajana Hanna Haukkala (Virrat), muut jäsenet ovat Jaakko Paukkunen (Lohja), Petri Niemi (Luvia), Arja Korventausta (Luvia), Siri Ahokas (Vantaa), Pirkko Tuorila (Siikainen), Jouko Pärssinen (Pori), Jari Mynttinen (Fredrikstad, Norja), Juhani Jyrkiäinen (Helsinki), Anna-Leena Hietaoja (Kankaanpää) ja Martti Turkki (Nakkila).

  Stipendit

  Hiitola-säätiö jakaa stipendejä valmistumassa oleville hiitolaisjuurisille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaville opiskelijoille. Stipendiä voi hakea henkilö, jonka opiskelu on loppuvaiheessa ja joka valmistuu hakuvuoden aikana. Stipendi maksetaan henkilön valmistuttua, kun hän on toimittanut tutkintotodistuksen Hiitola-säätiölle.

  Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajalle myönnetään stipendinä 250 € ja tiedekorkeakoulun jatkotutkinnon suorittajalle (väitöskirja) 500 €. Hiitolaisuutta tai karjalaisuutta koskeva lopputyö voi kaksinkertaistaa stipendin loppusumman.

  Stipendihakemuksessa tulee olla:

  • henkilötiedot
  • opintojen suuntaus ja vaihe, kopio tutkintotodistuksesta toimitettava ennen kuin stipendi voidaan maksaa
  • jäsenyys hiitolaiseen järjestöön
  • pankkiyhteystiedot
  • kirjoitelma/kuvaus (300 - 500 sanaa) siitä, mien hiitolaisuus ilmenee omassa elämässä ja lähipiirissä
  • vapaamuotoinen selvitys sukujuurista Hiitolassa
  • abstrakti lopputyöstä, jos hakee korotettua stipendiä

  Stipendien hakuaika ilmoitetaan vuosittain kohdassa stipendit. Huomioon otetaan postitse tai sähköpostitse hakuaikana toimitetut hakemukset. Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään. Postiosoite: Raimo Hannukainen, Hiitola-säätiö, Rannankatu 10, 38840 Niinisalo. Hakemuksiin liittyviin tiedusteluihin vastaa Hiitola-säätiön asiamies Raimo Hannukainen saatio@hiitola.fi . Puhelimitse ei ole mahdollista vastata tiedusteluihin.

  Hiitola-säätiön hallitus tekee päätöksen stipendeistä ja stipendinsaajille ilmoitetaan asiasta kirjeitse.

  Talous

  Säätiön taloutta on kuluneiden vuosien aikana hoidettu erittäin onnistuneesti. Säätiön peruspääoma on 33 638 Euroa (200 000 markkaa). Kaikki rahavarat on sijoitettu tuottavalla tavalla. Säätiöllä on pieni osakehuoneisto Porissa. Maaomaisuutta on Savitaipaleella oleva Niivala-niminen metsä.

  Virkistysleirit

  Muita tapahtumia Hiitolan pitäjäsivujen tapahtumakalenterissa!

  Säätiö on jo varsin pitkään järjestänyt varttuneen väen virkistysleirejä Kullaalla Silokallion leirikeskuksessa. Leiristä ilmoitetaan erikseen keväisin Karjala-lehdessä, Kurkijokelaisessa sekä Satakunnan kansassa.  Leirille voivat hakea kaikki hiitolaisjuuriset aikuiset iästä riippumatta. Leirin nykyien painopiste ja tarkoitus on toiminnan ja yhdessäolon kauttaa siirtää hiitolaista perinnettä seuraaville sukupolville. Hakemuksessa tulee olla nimi (myös tyttönimi), syntymäaika, hiitolaiset juuret ja kotikylä sekä nykyinen osoite. Osanottajille ilmoitetaan asiasta kirjeellä.

  Kirjalliset vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen: Hiitola-säätiö, Raimo Hannukainen, Rannankatu 10, 38840 Niinisalo tai sähköpostilla: saatio@hiitola.fi .

  Säätiöllä on tarkoitus monipuolistaa ja uudistaa leiritoimintaa järjestämällä lyhyempiä leirejä esim. eri sukupolvien välisinä. Leirejä voidaan järjestää tiettyjen teemojen, esim. kirjallisuuden, musiikin tai sukututkimuksen ympärillä. Syyskuussa 2009 järjestettiin ensimmäinen viikonloppuleiri aikuisille, Juuret Hiitolassa - teemana kirjallisuus ja musiikki.

  Hiitolan Pitäjäjuhlat Porissa

  Lisätietoja pitäjäjuhlista perinnesivulla ja tapahtumakalenterissa.

  Hiitolaisten kirjoituksia kaivataan

  Säätiö odottaa teiltä kirjoituksia evakkoon lähdöstä, sopeutumisesta uusiin oloihin, hiitolaisuuden merkityksestä ja kaikesta muusta mikä teitä itseänne kiinnostaa. Jos suinkin on mahdollista teksti voisi olla omalla kotimurteella kirjoitettua. Kirjoitukset voi lähettää osoitteeseen: Raimo Hannukainen, Hiitola-säätiö, saatio@hiitola.fi .

  Tapahtumista ilmoittaminen

  Edelläkerrotuista tapahtumista ilmoitetaan Satakunnan Kansassa, Karjalassa ja Kurkijokelaisessa sekä Hiitolan www-sivuilla. Kurkijokelainen-lehteen otetaan mielellään hiitolaisten kirjoituksia. Aiheet saa jokainen valita oman mieltymyksensä mukaisesti.

  Katso myös muut tapahtumat tapahtumakalenterista!


  HIITOLA-SÄÄTIÖ nimisen säätiön säännöt

  Hiitola-Säätiö sr:n hallintoneuvoston hyväksymät ja PRH:n 20.4.2023 hyväksymät säännöt:

  Säätiön nimi ja kotipaikka

  1 § Säätiön nimi on Hiitola-Säätiö rs ja kotipaikka Pori.

  Tarkoitus

  2 § Säätiön tarkoituksena on vaalia entisen Hiitolan kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä keskuudessa karjalaista yhteishenkeä ja kulttuuria sekä tukea heidän henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiään näiden sääntöjen 3. §:ssä esitetyllä tavalla.

  Tarkoituksen toteuttaminen

  3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja sekä harjoittamalla tiedotus- ja virkistystoimintaa. Avustuksia ja apurahoja voidaan myöntää Hiitolan kunnassa vuonna 1939 henkikirjoitetulle henkilölle sekä tällaisen henkilön jälkeläisille. Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisöille, jotka edistävät ja toteuttavat säätiön tarkoituksia.

  Peruspääoma

  4 § Säätiön peruspääoma on kaksisataatuhatta (200 000) markkaa (33637,59 euroa). Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

  Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuutta muillakin säätiölain mahdollistamilla tavoilla.

  Hallitus

  5 § Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi (6) kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista kaksi (2) on erovuorossa vuosittain.

  Säätiön hallituksen jäsenet valitsee säätiön hallintoneuvosto. Jäsenen on oltava Hiitolan kunnassa vuonna 1939 henkikirjoitettu henkilö tai hänen jälkeläisensä.

  Mikäli valintayhteisö ei ole kesäkuun 1. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenten valinnan säätiön hallitus.

  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain hallintoneuvoston kokouksen jälkeisen kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa.

  Hallitus valitsee säätiölle sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallintoneuvoston puheenjohtajalla, tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajalla, on hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Hallituksen kokous

  6 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta postitse, sähköpostilla tai muulla käyttöön soveltuvalla viestinvälitystavalla. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous voidaan järjestää myös etäkokouksena käyttöön soveltuvalla viestintä- ja yhteistyöalusta.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä.

  Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

  Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

  Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkio

  7 § hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

  Hallintoneuvosto

  8 § Säätiön hallintoa ja asioiden hoitoa valvoo säätiön hallintoneuvosto, johon kuuluu kaksitoista (12) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista neljä (4) on vuosittain erovuorossa. Henkilön tultua pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä, kuoltua tai erottua valitsee hallintoneuvosto hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

  Jäseneksi valitun tulee olla Hiitolan kunnassa vuonna 1939 henkikirjoitettu henkilö tai hänen jälkeläisensä.

  Hallintoneuvosto kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä hallintoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous voidaan järjestää myös etäkokouksena käyttöön soveltuvalla viestintä- ja yhteistyöalusta.

  Kutsu hallintoneuvoston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjallisena postitse, sähköpostilla tai muulla käyttöön soveltuvalla viestinvälitystavalla.

  Muut tiedonannot hallintoneuvoston jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

  Muita kokouksia pidetään, milloin puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai hallintoneuvoston enemmistö sitä vaatii.

  Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

  Hallintoneuvoston kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

  Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä on hallintoneuvoston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Hallintoneuvoston kokous

  9 § Hallintoneuvoston vuosikokouksessa on;

  • valittava hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,

  • valittava uudet jäsenet hallintoneuvostoon erovuorossa olevien sekä tarvittaessa estyneiden, kuolleiden ja eronneiden tilalle. Valittujen jäsenten toimikausi alkaa hallintoneuvoston kokouksen jälkeen seuraavan kalenterivuoden alusta.

  • valittava vuosittain kaksi jäsentä säätiön hallitukseen erovuoroisten tilalle. Valittujen jäsenten toimikausi alkaa hallintoneuvoston kokouksen jälkeen seuraavan kalenterivuoden alusta.

  • päätettävä säätiön kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myynnistä,

  • vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,

  • vahvistettava hallituksen talousarvio kulumassa olevalle vuodelle,

  • päätettävä muista kokouskutsussa mainituista asioista,

  • valittava yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies. Valitun tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi alkaa hallintoneuvoston kokouksen jälkeen seuraavan kalenterivuoden alusta.

  Säätiön edustaminen

  10 § Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

  Hallitus voi antaa erikseen määräämälleen jäsenelle tai muulle nimetylle ihmiselle oikeuden edustaa säätiötä. Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa antamansa edustusoikeuden.

  Tilikausi, toimintakertomus ja tilintarkastus

  11 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten allekirjoittama tilinpäätös ja tilikautta koskeva toimintakertomus on annettava tilintarkastajille tilikauden päättymistä seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

  Toimintakertomuksessa on selvitettävä

  • miten säätiö on toiminut sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamiseksi

  • kirjanpitolain edellyttämät tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä

  • selostus säätiön sääntöjen muuttamisesta, jos sellainen on tehty tilikaudella

  • selvitys säätiön lähipiiriin liittyvistä taloudellisista toimista

  Sama tilintarkastaja, jos kyseessä ei ole tilintarkastusyhteisö, voi toimia säätiön tilintarkastaja enintään seitsemän (7) peräkkäisen tilikauden ajan, minkä jälkeen tilintarkastajaa on viimeistään vaihdettava.

  Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

  12 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittely sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

  Hallituksen jäsenen ja säätiön edustajien vaihtumisesta on viipymättä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

  Sääntöjen muuttaminen ja säätiön asettaminen selvitystilaan

  13 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli hallintoneuvoston kokoukseen osallistuvista vähintään kahdeksan (8) sen jäsentä kannattaa muutosehdotusta.

  Ennen muutettujen sääntöjen käyttöön ottoa on sääntömuutokselle saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

  Säätiön selvitystilaan asettamisesta päätöksen tekee hallintoneuvosto mikäli vähintään kahdeksan (8) sen jäsenistä sitä kannattaa.

  14 § Jos säätiö asetetaan selvitystilaan, käytetään säätiön varat hallintoneuvoston päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.